КАРТА АВТОШЛЯХІВ
ГОТЕЛІ УКРАїНИ
КВИТКИ НА АВІАРЕЙСИ
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10-б                 Тел. 278-24-63                 Email: tovprosvita@i.ua
Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Тараса Шевченка
Без мови немає нації!
ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України IIIетапуВсеукраїнського Форуму
"На захистукраїнськоїмови та державності"

21 лютого 2013 р.                                                                                                         м. Київ


Здійснюванапід Вашим керівництвомвнутрішня і зовнішняполітикаприрікаєукраїнськесуспільство на деградацію, позбавляєйогоєвропейськоїцивілізаційноїперспективи, руйнуєукраїнськуУкраїну та створюєреальнузагрозуїїдержавності. Вашіспробиполіпшитиекономічнуситуацію в країні не шляхом прозорих реформ, а за допомогоюодносторонніх поступок Росії у військово-політичній та гуманітарній сферах, крімшкодинаціональнійбезпеціУкраїни, лишезаохотиликремлівськихімпершовіністів до розширеннямасштабівбагатоходовоїспецоперації, кінцевою метою якої є знищенняідентичностіукраїнськоїнації та ліквідаціяукраїнськоїдержавності.
Особливузагрозу для самого існуванняУкраїни, як незалежної, демократичної, національноїдержавиєвропейського типу, створюютьосвячені Вашими підписами, нелегітимноухвалені Верховною Радою, юридичнонікчемнізаконопроекти "Про засади державноїмовноїполітики" та "Про всеукраїнський референдум." Ними створенімеханізмивитісненняукраїнськоїмови  з усіх сфер суспільногожиття, насамперед, із сфериосвіти, наданняросійськіймові статусу державної, запровадженнядокоріннихзмінконституційного ладу у спосіб, не передбаченийдіючоюКонституцією, та втягненняУкраїни до Митного союзу.
Підписуючизгаданідокументи, Ви діяли не як гарант КонституціїУкраїни, а як їїправопорушник і співучасниккремлівськоїспецопераціїпротидержавностіУкраїни та їїєвропейськогоінтеграційноговибору.
        В Україні при повнійбездіяльностіконтрольованої Вами владивільнодіютьфінансовані й керовані зРосіїантиукраїнськіорганізації та партії, яківиступаютьпротиукраїнськоїмови й державності, сіють зерна розбрату і ворожнечі в суспільстві.
Незважаючи на постійніпротестигромадськості, членом сформаного Вами уряду залишаєтьсяД.Табачник, який, не приховуючисвоїхрасистськихукраїнофобськихпоглядів, свідомо й послідовнозапроваджує заходи, спрямовані на деукраїнізацію та тотальнеруйнуванняукраїнськоїсистемиосвіти.
Нагадуючи про відповідальністьпредставниківвладивсіхрівнів, яка лягає на кожного з них за порушенняКонституції та законівУкраїни,  Форум вимагаєвід Президента України:
-         використовуватипередбаченіКонституцієюповноваження для недопущення будь-якихподальшихдійзаконодавчої та виконавчоївлади, спрямованих на підрив статусу українськоїмови як державної та руйнаціїконституційних засад державностіУкраїни;
-         датидорученняМіністерствуюстиції та правоохоронним органам вжитипередбаченихзаконодавствомУкраїнизаходівщодоприпинення на територіїУкраїнидіяльностіорганізацій і партій, яка несумісна з вимогамиКонституції та законівУкраїни;
-         негайнозвільнити з посади Д.Табачника за йогоантиукраїнську й антидержавницькудіяльність;
-         забезпечитивиконаннявсімадержавними чиновниками всіхрівніввимогстатті 10 КонституціїУкраїни та рішенняКонституційного суду від 14 грудня 1999 р. про офіційнетлумаченняположеньстатті 10 КонституціїУкраїнищодозастосуваннядержавноїмовипід час виконання ними службовихфункцій та участі в публічних заходах;
-         забезпечитивиконання органами виконавчоївладивимогКонституції і законівУкраїнищодовикористанняукраїнськоїмови в інформаційномупросторіУкраїни;
-         негайновнести на розглядВерховної Ради Закон України "Про внесеннязмін до Закону України "Про засади державноїмовноїполітики", підготовленийробочоюгрупою, створеноювідповідно до доручення Президента Українивід 8 серпня 2012 р., №1-1/2109;
-         датидоручення уряду Українинегайнозатвердитидержавнуцільову программу  щодозабезпеченняповноцінногофункціонуваннядержавноїукраїнськоїмови в усіхсферахсуспільногожиття на всійтериторіїУкраїни;
-         забезпечитиповневиконання урядомДержавноїпрограми по роботі з закордоннимиукраїнцями.


ПРОСВІТЯНСЬКА ПЕРІОДИКА